×

Zámek Wichterle Slavičín

 • Please select a date to see the proper prices!
 • With breakfast
The price has been calculated by the best price of the next 90 days.

Best offer

The lowest average price of the next 90 days:
59.46  / person / night, with breakfast, 4. - 5. Jun
Select date
 • Pivečkův lesopark 1.3 km
 • Penzion Kochavec 3.3 km
 • Instant confirmation
 • Free WiFi
 • Wellness services
 • Free air conditioning
 • Own restaurant
 • Spoken languages: Czech

Description of the accommodation:

Rooms, services Comfortably furnished rooms are offered by Zámek Wichterle Slavičín to guests looking for accommodation in Slavičín. You may taste delicious, fresh meals in the restaurant of the hotel every day. We recommend trying some of the relaxing wellness services available at the hotel, please check the information sheet for the details. You won't have to worry about the heat, air-conditioners operating in some of the rooms will take care of a pleasant mood even during the hottest summer days (please check the information sheet of each room to see if air-conditioning is provided). The exact equipment of a room and the exact list of available services of Zámek Wichterle Slavičín can be read on the information sheet below and on the information sheet of the selected room.

Location Ubytování is 5 km, Pivečkův lesopark 1.3 km, Penzion Kochavec 3.3 km from the hotel.

Catering The displayed prices include fresh and rich breakfast, served on the spot every day.

Payment The following methods are available to pay the reservation: cash, bank transfer, debit/credit card.

Arrival, opening hours The earliest time of check-in is 14:00, the latest time of check-out is 10:00. The personnel can communicate with you in Czech language.

Osvobození 24, Slavičín, 76321 (Czech Republic)

I am Piros, thank you for choosing RevNGo.com! Select date of your stay, then click on the "Reserve" button, it only takes 2 minutes.

If you need some assistance, feel free to contact me: info@revngo.com

Rooms

 • With breakfast
Twin Room with Shower Twin Room with Shower
for maximum 2 people person(s)
 • WiFi
 • Mini-bar
details
I'll check the available days and prices
Balcony Twin Room with Shower Balcony Twin Room with Shower
for maximum 2 people person(s)
 • WiFi
 • Balcony/Terrace
 • Mini-bar
details
I'll check the available days and prices
Air Conditioned Twin Room Air Conditioned Twin Room
for maximum 2 people person(s)
 • Air conditioning
 • WiFi
details
I'll check the available days and prices
Quadruple Room with Shower (extra beds available) Quadruple Room with Shower (extra beds available)
for maximum 6 people person(s)
 • WiFi
 • Mini-bar
details
I'll check the available days and prices
Twin Room with Shower (extra beds available) Twin Room with Shower (extra beds available)
for maximum 4 people person(s)
 • WiFi
 • Mini-bar
details
I'll check the available days and prices
Triple Room with Shower (extra beds available) Triple Room with Shower (extra beds available)
for maximum 5 people person(s)
 • WiFi
 • Mini-bar
details
I'll check the available days and prices
Balcony Twin Room with Shower Balcony Twin Room with Shower
for maximum 2 people person(s)
 • WiFi
 • Balcony/Terrace
 • Mini-bar
details
I'll check the available days and prices
Twin Room with Shower Twin Room with Shower
for maximum 2 people person(s)
 • WiFi
 • Mini-bar
details
I'll check the available days and prices
Twin Room with Shower Twin Room with Shower
for maximum 2 people person(s)
 • WiFi
 • Mini-bar
details
I'll check the available days and prices
Twin Room with Shower Twin Room with Shower
for maximum 2 people person(s)
 • WiFi
 • Mini-bar
details
I'll check the available days and prices
Twin Room with Shower Twin Room with Shower
for maximum 2 people person(s)
 • WiFi
 • Mini-bar
details
I'll check the available days and prices
Twin Room with Shower (extra beds available) Twin Room with Shower (extra beds available)
for maximum 4 people person(s)
 • WiFi
 • Mini-bar
details
I'll check the available days and prices
Air Conditioned Triple Room with Shower (extra beds available) Air Conditioned Triple Room with Shower (extra beds available)
for maximum 5 people person(s)
 • Air conditioning
 • WiFi
details
I'll check the available days and prices
Air Conditioned Twin Room with Shower Air Conditioned Twin Room with Shower
for maximum 2 people person(s)
 • Air conditioning
 • WiFi
 • Mini-bar
details
I'll check the available days and prices
Air Conditioned Twin Room with Shower (extra beds available) Air Conditioned Twin Room with Shower (extra beds available)
for maximum 4 people person(s)
 • Air conditioning
 • WiFi
 • Mini-bar
details
I'll check the available days and prices
Air Conditioned Twin Room with Shower Air Conditioned Twin Room with Shower
for maximum 2 people person(s)
 • Air conditioning
 • WiFi
 • Mini-bar
details
I'll check the available days and prices
Air Conditioned Twin Room Air Conditioned Twin Room
for maximum 2 people person(s)
 • Air conditioning
 • WiFi
 • Mini-bar
details
I'll check the available days and prices
Air Conditioned Twin Room Air Conditioned Twin Room
for maximum 2 people person(s)
 • Air conditioning
 • WiFi
details
I'll check the available days and prices
Air Conditioned Twin Room with Shower (extra bed available) Air Conditioned Twin Room with Shower (extra bed available)
for maximum 3 people person(s)
 • Air conditioning
 • WiFi
 • Mini-bar
details
I'll check the available days and prices
Air Conditioned Triple Room with Shower (extra beds available) Air Conditioned Triple Room with Shower (extra beds available)
for maximum 5 people person(s)
 • Air conditioning
 • WiFi
 • Mini-bar
details
I'll check the available days and prices
Wellness section, relaxation
 • Saunas
General services
 • Taxi, Park

  Bar

Catering
 • Own restaurant

Check-in
from 14:00 o'clock
Check out
until 10:00
Spoken languages
Czech
Accepted currency
CZK (Kč) , EUR (€)
Accepted card types
 • MasterCard
 • VISA
 • Maestro
Local tax
The price includes
Accommodation - reservation conditions
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY   Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VOP) upravují vzájemný smluvní vztah mezi, Zámkem Wichterle - Hotel a pivní lázně, Osvobození 24, Slavičín 763 21, který je provozován společností Roman Machala, Pod Vrškem 867, 763 21 Slavičín, IČ: 49158937 (dále jen poskytovatel nebo společnost) a klientem - fyzickou nebo právnickou osobou, která ubytování v Hotelu jako objednatel objednává (dále jen objednatel).   V případě rozporu ustanovení smluv včetně standardizovaných smluv společnosti a ustanovení VOP mají ustanovení těchto smluv přednost před ustanoveními VOP.   VOP se stávají součástí předsmluvních ujednání okamžikem zahájení těchto jednání mezi poskytovatelem a objednatelem a součástí smluv okamžikem jejich uzavření.       Článek I. Předsmluvní ujednání   1.         Předsmluvní ujednání zahrnují objednání služeb, sjednávání jejich podmínek a potvrzení konečné objednávky ze strany poskytovatele.   2.         Objednávky služeb musejí být činěny v písemné formě a musí z nich být zřejmé, kdo je činí a co je jejich předmětem (druh služeb, termíny, ceny apod.). Objednávky musejí být zaslány příslušnému oddělení společnosti Zámek Wichterle – Hotel a pivní lázně, Osvobození 24, Slavičín 763 21, tel. 608 275 009, tj. Obchodnímu a rezervačnímu oddělení, příp. řediteli provozovny.   3.         Podpisem objednávky, příp. potvrzením emailu, vyjadřuje poskytovatel souhlas s poskytnutím objednaných služeb ve sjednaném rozsahu a tímto okamžikem je smlouva uzavřena.   4.         Budou-li objednatelem, příp. jím určenou osobou/ zastupující osobou, objednány dodatečně další služby, jsou poskytovatel i objednatel povinni postupovat v souladu s tímto článkem. Poskytovatel se zavazuje učinit maximální úsilí pro poskytnutí dodatečně požadovaných služeb, avšak jejich poskytnutí negarantuje.     Článek II. Povinnosti smluvních stran   1.         Uzavřením smlouvy vzniká poskytovateli povinnost poskytnout objednateli služby ve smlouvě stanovené a objednateli povinnost tyto služby odebrat a uhradit společnosti za jejich poskytnutí sjednanou cenu.     Článek III Nástup ubytování   1.         Při nástupu ubytování se každý host v recepci hotelu prokáže občanským průkazem či jiným dokladem totožnosti. Po splnění uvedených zákonných povinností včetně vyplnění registrační karty (záznam pro cizineckou policii) recepce hosta ubytuje a poskytne mu další informace k ubytování.   2.   Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek je Ubytovací řád.       Článek IV Platební podmínky   1.         Požaduje-li poskytovatel zálohu na objednané služby, je objednatel povinen tuto zálohu společnosti řádně uhradit, tzn. ve výši a termínu splatnosti ve smlouvě uvedeném; úhradou zálohy se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele, není-li dohodnuto jinak. Nebude-li záloha objednatelem řádně uhrazena, vyhrazuje si poskytovatel právo zrušit sjednanou rezervaci a požadovat po objednateli odpovídající storno poplatky dle článku V těchto VOP.   2.         Objednatel je povinen za ubytování uhradit sjednanou cenu. Objednatel se zavazuje uhradit daňový doklad (fakturu) v hotovosti při ukončení ubytování nebo  ve lhůtě splatnosti v něm uvedeném; není-li sjednáno jinak, činí lhůta splatnosti 14 dnů ode dne jeho vystavení. Jakékoliv nesrovnalosti daňového dokladu (faktury) musí být objednatelem reklamovány v písemné formě, a to do 5-ti kalendářních dnů od data jeho obdržení. V případě, že je ze strany poskytovatele uznána reklamace daňového dokladu (faktury) za oprávněnou, je splatnost předmětného daňového dokladu (faktury) odložena a částka uvedená v reklamovaném daňovém dokladu (faktuře) bude splatná ve lhůtě splatnosti uvedené v nově vystaveném daňovém dokladu (faktuře). Reklamovaný daňový doklad (faktura), u kterého poskytovatel shledá reklamaci za neoprávněnou, je předmětná částka splatná v termínu splatnosti uvedeném na reklamovaném daňovém dokladu (faktuře).   3.         Platba je považována za uhrazenou v okamžiku, kdy je připsána na bankovní účet poskytovatele uvedený na daňovém dokladu (faktuře), není-li dohodnuto jinak.   4.         V případě prodlení objednatele s úhradou platby za poskytnuté služby, má poskytovatel právo požadovat po objednateli vedle zaplacení dlužné částky také úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti daňového dokladu (faktury) do jeho zaplacení.   5.         Poskytovatel si vyhrazuje právo použít kteroukoliv platbu objednatele k uhrazení jeho nejstarší pohledávky/ nejstarších pohledávek, kterou/ které má vůči objednateli po lhůtě splatnosti. Poskytovatel je oprávněn použít blokované finanční prostředky k úhradě všech neuhrazených částek vzniklých během pobytu i po odjezdu hosta (např. nápoje z minibaru, konzumaci v restauraci, kavárně, porušení zákazu kouření,…atd)   Článek V. Storno podmínky   1.         Stornem se vždy rozumí zrušení, odklad nebo úpravy potvrzené objednávky.   2.         Storno je objednatel povinen uplatnit v písemné formě u osoby, se kterou byly sjednávány podmínky smlouvy a není-li jí, u ředitele provozovny.   3.         Stornuje-li objednatel objednané a potvrzené služby, je povinen zaplatit poskytovateli storno poplatky podle cenových podmínek dané rezervace; storno poplatky budou vypočítávány z ceny za stornované služby vč. DPH, a to následovně:   U individuálních rezervací Do 14 dnů před očekávaným nástupem ubytování zdarma 0%,   13-7 dny před očekávaným nástupem ubytování 50% ceny  pobytu, 6-0 dnů před očekávaným nástupem ubytování nebo v případě nedojezdu 100% celkové ceny ubytování   U Skupinových rezervací (4 a více pokojů) Storno poplatky ve výši 25% celkové ceny objednaného ubytování a služeb uhradí  objednatel v případě, že provede storno objednávky ve lhůtě od 20 do 14 dnů před termínem nástupu ubytování skupiny   Storno poplatky ve výši 50% celkové ceny objednaného ubytování a služeb uhradí  objednatel v případě, že provede storno objednávky ve lhůtě od 13-7 dnů před termínem nástupu ubytování skupiny   Storno poplatky ve výši 100% celkové ceny objednaného ubytování a služeb uhradí  objednatel v případě, že provede storno objednávky ve lhůtě 6 dnů a méně před nástupem ubytování skupiny a také v případě nedojezdu skupiny.     4.         Cenou pokoje se pro účely těchto VOP rozumí cena za ubytování a rautovou snídani, poplatek a DPH v zákonné výši.   5.         Storno poplatek bude objednateli vyúčtován daňovým dokladem (fakturou) s 10-ti denní splatností. Nebude-li storno poplatek řádně uhrazen, je objednatel povinen zaplatit poskytovateli vedle částky odpovídající storno poplatku též úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti storno poplatku do jeho zaplacení.     Článek VI. Reklamace služeb   1.                  V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb Zámkem Wichterle – Hotel pivní lázně, jež byly prokazatelně sjednány,  vzniká klientovi právo na reklamaci. 2.                  Uplatnění práva klienta z odpovědnosti za vady služeb, poskytovaných Zámkem Wichterle – Hotel a pivní lázně (reklamace), musí být učiněno vážně, určitě a srozumitelně.   3.                  Klient je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být zjednána náprava pokud možno v místě poskytované služby u pověřeného zástupce. Uplatnění reklamace na místě může klient provést buď ústně nebo písemně. V případě ústního reklamačního podání, není-li reklamaci v plném rozsahu vyhověno ihned, je povinen pověřený zástupce Zámku Wichterle – Hotel a pivní lázně (recepce) vyplnit se zákazníkem reklamační protokol s uvedením termínu pobytu, kontaktů klienta, předmětu reklamace, podpisem klienta, příp. stanoviska příslušné osoby, apod. Aby mohla být reklamace uspokojivě vyřešena, je klient povinen poskytnout potřebnou součinnost k jejímu řešení.   4.                  V případě, že je reklamace uplatněna přímo na Zámku Wichterle – Hotel a pivní lázně u pověřeného zástupce Zámku Wichterle – Hotel a pivní lázně, je tento oprávněn o reklamaci rozhodnout, pokud požadavku zákazníka vyhoví. V dalších případech bude reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zástupce Zámku Wichterle – Hotel a pivní lázně nedohodne s klientem na lhůtě delší.   5.                  Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh, příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu nebo okolnosti, které jsou na straně klienta, na jejichž základě klient zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.                 Článek VII. Odstoupení od smlouvy   1.         Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit za podmínek a z důvodů stanovených zákonem nebo smlouvou.   2.         Poskytovatel je oprávněn odstoupit s okamžitou účinností od smlouvy (v celém rozsahu nebo částečně) v případě, že objednatel poruší smlouvu podstatným způsobem, nebo opakovaně poruší kteroukoliv povinnost ze smlouvy, nebo pokud bude objednatel v prodlení s úhradou jakékoli dlužné částky o více než 10 dnů po termínu splatnosti.     Článek VIII. Jurisdikce 1. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj Třída Kapitána Jaroše 1924/5 602 00 Brno https://www.coi.cz/o-coi/kontakty-inspektoraty/jihomoravsky-a-zlinsky-kraj/ Ústřední inspektorát - oddělení ADR Email: adr@coi.cz Web: https://adr.coi.cz Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz. 2. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.        Článek IX. Souhlas se zasíláním obchodních nabídek   1.         Objednatel souhlasí se zasíláním obchodních nabídek poskytovatelem, jež je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, . Objednatel vyslovuje souhlas se zasíláním Obchodních sdělení na svou emailovou adresu samotným odesláním poptávkového formuláře na stránce poskytovatele. Tento souhlas má objednatel možnost kdykoliv zrušit.     Článek X. Vyšší moc   1.         Není-li poskytovatel při veškerém svém úsilí schopen dostát sjednaným podmínkám v důsledku zásahu vyšší moci, má bez dalšího právo od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se strany jinak. Vyšší mocí se rozumí zejména poškození hotelu a jeho zařízení následkem živelných pohrom, v případě zásahu vyšší moci není objednavatel oprávněn uplatňovat vůči poskytovateli žádné sankce či ekvivalentní nároky.     Článek XI. Další ujednání   1.         Smluvní strany berou na vědomí, že odpovědnost poskytovatele, objednatele i klientů objednatele se řídí pravidly dle ust. § 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Škoda bude nahrazena v penězích, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude škoda způsobena klienty objednatele a klienti uplatněnou škodu neuhradí, zavazuje se objednatel tuto škodu uhradit stejně, jako by ji způsobil sám.   2.         Poskytovatel je oprávněn při příjezdu klientů vyžadovat garanci ve formě předautorizace platební karty, případně zálohy v hotovosti. Společnost se zavazuje při odjezdu klientů a po vypořádání případných pohledávek dle tohoto odstavce tuto kauci, případně její část, klientům vrátit.   3.         Shledá-li společnost jednání objednatele či jeho klientů za hrubé porušení ubytovacího řádu hotelu, má společnost právo, po projednání celé věci s objednatelem, ukončit ubytování objednatele, příp. jeho klientů, bez náhrady, popř. bez omezení práva ubytování naúčtovat.   4.         Objednatel výslovně souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl.     5.         Host bere na vědomí, že pro uložení cenností (v max. hodnotě 20000CZK.) slouží bezpečnostní schránka, umístěná na pokoji nebo trezor na recepci (cennosti v max. hodnotě 20000.). Hotel nezodpovídá za ztrátu nebo poškození cenností ponechaných volně na pokoji a v hotelu mimo trezor.   6.         Ve všech hotelových prostorách, mimo vymezených prostor k tomu určených, je přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu má poskytovatel právo účtovat hostům částku ve výši €200 za ohrožení požární bezpečnosti a hloubkové čištění prostor.   7. Osobní věci, které si host zapomene v hotelu, budou hostovi zaslány na dobírku Českou poštou na jeho náklady.   8. Všechny částky budou vytvářeny v CZK. Směnný kurz k cizím měnám se řídí denním kurzem ČNB. V případě platby každou kartou se může směnný kurz lišit v závislosti na kurzu použitém bankou, která platební kartu vydala.   9.Hotel (provozovatel) je oprávněn použít blokované finanční prostředky k úhradě všech neuhrazených částek vzniklých během pobytu i po odjezdu hosta (např. nápoje z minibaru, konzumaci v restauraci, kavárně, porušení zákazu kouření, či jiných obdobných případech)     10. Osobní věci, které si host zapomene v hostelu, budou hostovi zaslány Českou poštou na jeho náklady (na dobírku)   11. Všechny částky budou vytvářeny v CZK. Směnný kurz k cizím měnám se řídí denním kurzem ČNB. V případě platby každou kartou se může směnný kurz lišit v závislosti na kurzu použitém bankou, která platební kartu vydala.    12. V případě, že host platí ubytování v hotovosti, tak je povinen uhradit při check-in garanci ve výši 100% ubytování.        Článek XII. Závěrečné ustanovení   1.  VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.12.2019       Translation